កូរសមុទ្រទឹកដោះ

 

កូរសមុទ្រទឹកដោះ

បញ្ជីរាយនាម

List of KOW members:

1. អ្នកស្រី អានណា ស្រីចាន់ ជាមួយម្តាយអ្នកស្រី ទូច នាងនិងប្អូនស្រី អ្នកស្រី លីដា កាន (Anna Srey Chan with Mother Touch Neang & Sister Lyda Kan) (6 shares)
2. Anna Srey Chan
3. Anna Srey Chan
4. Anna Srey Chan
5. Anna Srey Chan
6. Anna Srey Chan ( Phila, PA 19120 phone: (215) 455-1154)
7. លោក ញ៉ែម វិភាគី ហៅ ឡាក់គី (មួយឆ្នាំ ២ហ៊ុនក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ) Nhem Vipheaky (Lucky), Realtor in NY (2 shares for 5 consecutive years) phone: +18452702860
8. Nhem Vipheaky (Lucky)
9. លោក ឃួន សម្រេច និងអ្នកស្រី នូ កល្យានី Samrach Khuon & Kalyanny Nou (Glasgow, KY 42141, USA–(267) 777-7778) (5 shares)
10. Samrach Khuon & Kalyanny Nou
11. Samrach Khuon & Kalyanny Nou
12. Samrach Khuon & Kalyanny Nou
13. Samrach Khuon & Kalyanny Nou
14. លោកថាច់ សួន Suon Thach (Aurora, CO 80013-8486, USA–(720) 933-4456)
15. លោកថាច់ សួន Suon Thach (Aurora, CO)
16. អ្នកស្រី ឌុច ហាន់ឌី Hanndy Duch & Sister, Mrs. (Beaverton, OR 97006, USA) (2 shares)
17. Hanndy Duch & Sister
18. លោកអ៊ា ដានីញ៉ែល និងអ្នកស្រី អ៊ាម៉ារី Ea Daniel (Nhel) & Mrs. Ea Marie nee Tan Boun Hong (France) (5 shares)
19. Ea Daniel (Nhel) & Mrs. Ea Marie nee Tan Boun Hong (France)
20. Ea Daniel (Nhel) & Mrs. Ea Marie nee Tan Boun Hong (France)
21. Ea Daniel (Nhel) & Mrs. Ea Marie nee Tan Boun Hong (France)
22. Ea Daniel (Nhel) & Mrs. Ea Marie nee Tan Boun Hong (France)
23. អ្នកស្រី ម៉ារី ហួតាន់ Mary Hua Tan, Ms. (Oslo, Norway) (Paid $200.00)
24. លោកម៉ក់ ឈន និងអ្នកស្រី ម៉ក នន Chhon Mok & Mrs. Norn K. Mok (Louisville, KY 40214, USA—(502) 363-0834)
25. អ្នកស្រី ជា កល្យា Chea Kalya (Australia)
26. លោក សួនប៊ុនសៀន និងអ្នកស្រី ឈួនសុភាព Suon, Boun Sien & Mrs. Chhuon, Sopheap (Janesville, WI 53546, USA)
27. លោក យ៉ាវ ដាវិន Yav Davin (s. Korea) phone: 0978714260 (5 shares)
28. Yav Davin (s. Korea)
29. Yav Davin (s. Korea)
30. Yav Davin (s. Korea)
31. Yav Davin (s. Korea)
32. លោករ៉ៃ ពិសី Rai Pisey (S. Korea) for Mom: phone: 0977844991(5 shares)
33. Rai Pisey (S. Korea)
34. Rai Pisey (S. Korea)
35. Rai Pisey (S. Korea)
36. Rai Pisey (S. Korea)
37. អ្នកអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សឆាវី និង ស៊ីសុវត្ថិ នារីរ៏ត្ន Sisowath pongchavie & Sisowath Nearyreth, NY, phone: +17185306554
38. Sisowath pongchavie & Sisowath Nearyreth Brooklyn, NY 11230
39. លោកនិងលោកស្រី សុខ មាលា និងបុត្រី ស៊ីសូភា គ្រិស្តូហ្វ័រ និង សេស៊ីល្យ៉ា Sok Mealea, Mr. & Mrs. and Children Sisophia & Christopher & Cecilia
40. លោកថាច់ ហែន Thach Hen (N. St Petersburg, FL 33713)
41. លោកថាច់ ហែន Thach Hen
42. ថាច់ ហ៊ិន Thach Hinh +1727687525
43. លោកថាច់ ថម Thach Tom (St. Petersburg, FL 33713) 2 shares +1727687525
44. Thach Tom+1727687525
45. លោកលាវ ឆេងហ៊ាត-​អ្នកស្រី ចាវ គិមនី Orange, CA #+17146336416 មួយហ៊ុន
46. លោកសឺន សាវ៉ាង Savang Seun, 107 Postcode: 2988 ED Ridderkerk, Rotterdam, Netherlands Phone: +31611643253
47. លោកអ៊ឹងហុង Hong Ung, 185 Clearfield DR W ON N1L 0A7 Canada (2267809287)
48. លោកម៉ៅ ស្ហននិងអ្នកស្រីហុកសៀកហួរ Mr. Shawn C Mao & Mrs. Seakhour Hok with Children Michelle Mao, Chaney Mao, Chine Mao, China Mao & Pach Kuch (Henrico, VA 23229, USA–(804) 859-8272 & (804) 492-5995)
49. លោកសាន ឈុនលី Chhunly San, Peoria, AZ 85345 (623)2669579
50. លោកកែវ យឿន Yuon KEO, Phoenix, AZ 85029 (602)349 5375
51. អ្នកស្រី សូផា Mrs. Sopha Woodinville, WA 98072 # 206-718-6533
52. អ្នកស្រី គិម លី Mrs. Kim Ly Bellevue, WA 98008 # 206-718-6533
53. លោក អ៊ឹង ប្រសើរ ហៅ ភីថ័រ Prasoeur (Peter) Oung, Victoria 3169 Australia (0403042652) (5 shares)
54. លោក អ៊ឹង ប្រសើរ ហៅ ភីថ័រ Prasoeur (Peter) Oung
55. លោក អ៊ឹង ប្រសើរ ហៅ ភីថ័រ Prasoeur (Peter) Oung
56. លោក អ៊ឹង ប្រសើរ ហៅ ភីថ័រ Prasoeur (Peter) Oung
57. លោក អ៊ឹង ប្រសើរ ហៅ ភីថ័រ Prasoeur (Peter) Oung
58. លោកប៉ែន គៀត Pen Kiet, Clayton South, Victoria 3169 Australia (0403042652) (paid $200.00)
59. លោកឌីន ឡេង និងគ្រួសារ Dean Leng & Family, San Francisco, CA 94115, USA (4159290596) (5 shares)
60. Dean Leng & Family
61. Dean Leng & Family
62. Dean Leng & Family
63. Dean Leng & Family
64. លោក ត្រឹង ស៊ី និងអ្នកស្រី ឆូ មៀវលិញ Si Tran & Mrs. Mieulinh Chho with Adane Tran, Briane Tran & Cindy Tran (ON N1H 8K2, Canada–5198247335) (5 shares)
65. 65. Si Tran & Mrs. Mieulinh Chho +15198247335
66. Si Tran & Mrs. Mieulinh Chho
67. Si Tran & Mrs. Mieulinh Chho
68. Si Tran & Mrs. Mieulinh Chho
69. លោកថាច់ គង្គា Kongkea Thach (Philadelphia, PA 19111, USA–2154354316) (3 shares)
70. Kongkea Thach
71. Kongkea Thach
72. លោក អ៊ុង នឿន Ung Noeun (Philadelphia, PA 19120, USA—2158700336)
73. លោកបណ្ឌិត ចន ជិន John Chin (Seattle, WA 98146-2912, USA) (five shares)
74. John Chin
75. John Chin
76. John Chin
77. John Chin
78. អ្នកស្រី សៅ សូផានី Sophany Sao, Stein, Germany (Skypename: timmyandy140)
79. 79. លោកលី កាវ៉ែន KAVENS LEE SANTA ANA, CA 92701 # (714) 726 0377
80. លោក លុយ ឡាំ Lam Lui, Alberta, T4V 2K7 Canada +17806790375
81. លោក លាភ ឡេង និងអ្នកស្រី លាភ សិកឡាយ ហៅ គិមងឿន Leap Leng & Mrs. Leap Sek Lay, alias Kim Ngoeun (Kingersheim, France—03 8952 03 70 or 06 10 54 97 73 (paid $200.00)
82. លោកថាប់ សំបឿន Thab Samboeurn (samboeun.thab@sfr.fr) # +133622238359
83. លោក ញ៉ឹក ឌីណា Dyna Nhek, Paso Robles, Calif. 93446 (2 shares)
84. Dyna Nhek.
85. លោកប៉ាន់ ឈននិងគ្រួសារ Pan-Chhorn & Madame, Vitrolles, France
86. អ្នកស្រី ប៉ាល់ ប៉ូលីន Mrs. Polin Pal, ON L6A 3K3, Canada
87. លោក អ៊ុង សូខុម ហៅ ចៅ សុខុម Sokhom Oung alias Chau Khom, Lowell, MA 01851 (2 shares)
88. លោក អ៊ុង សូខុម ហៅ ចៅ សុខុម Sokhom Oung alias Chau Khom
89. អ្នកស្រី លិម ហ៊ាង Mrs Heang Lim. 88 years old. (Australia)
90. អ្នកនាង សារ៉ា/ចិន្តា ឃាង Ms Sarah/Chinda Kheang (Australia)
91. លោក ហាត សាំង Hat Saing, 2137 Bowie Dr, Carrollton, TX 75006 +12147556271
92. លោក លិម សារិន ហៅ លិម មោង Lim Sarin alias Lim Moung (Limoges, France) 33-951717621 native of Chong Kal, Otdar Meanchey
93. អ្នកស្រី យិន សោភ័ណ Mrs.Yin Sophoan, Riverside, CA Phone: 951-813-8431
94. លោក ជិម សំអាន់ Mr. Chim Sam Ann, Kingersheim, France (0389356926 & 0616942015) (paid $200.00))
95. លោក រស់ ហេង Khmer ពីស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត Thbong Khmum +85512652838 (paid $200.00) (5 shares)
96. Khmer ពីស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត Thbong Khmum +85512652838(paid $200.00)
97. Khmer ពីស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត Thbong Khmum +85512652838(paid $200.00)
98. Khmer ពីស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត Thbong Khmum +85512652838(paid $200.00)
99. Khmer ពីស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត Thbong Khmum +85512652838(paid $200.00)
100. អ្នកស្រីសុខ ឆេងតេង (Sok Chheng Teng) និង លោករស់ ស៊ីណា (Ros Sina) Channelview, TX +1832-339-0293
101. អ្នកស្រី សៅមាស ណារេត, នៅលីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង +33951765820 (ឬថា៖ អ្នកស្រីសៅ មាស ណារេតនិងបុត្រា លោកសៅ គានវី និងសៅ ទូចនៅលីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង ម្នាក់មួយហ៊ុន) (3 shares)
102. លោកសៅ គានវី, លីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង +33951765820
103. លោកសៅ ទូច, លីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង +33951765820
104. លោកធឿន នរតនៈ និងអ្នកស្រី អុមទូច, Melbourne, Australia +161397728182 (paid $200.00)
105. លោកពិន សារ៉ានិងភរិយា Melbourne, Australia (ខល់លោកធឿនរតនា)
106. លោកខៀវ ជួននិងភរិយា Melbourne, Australia (ខល់លោកធឿនរតនា)
107. លោកខៀវ វណ្ណី និងអ្នកស្រីហេង ស៊ីវអ៊ី Melbourne, Australia (ខល់លោកធឿនរតនា) (paid $200.00)
108. លោកវណ្ណ ទឹម និងអ្នកស្រី ឌុយផេន Melbourne, Australia (ខល់លោកធឿនរតនា) (paid $200.00)
109. កុមារា រ៉ាយដ័រ វណ្ណី ផូលីធិត (Komara Ryder Vanny Poliquy) និងកុមារី ស្កាយឡារ ផូលីធិត (Komarei Skylar Poliquy) Melbourne, Australia (ខល់លោកធឿនរតនា) (paid $200.00)
110. អ្នកស្រី ខនស្រីទូច Noble Park, Melbourne, Australia +61 470-585-745 (paid $200.00)
111. អ្នកស្រី ហ៊ី សំ, 713 Hanover Ct, Eagan, MN 55123 (+13172894026) (2 shares)
112. អ្នកស្រី ហ៊ី សំ, 713 Hanover Ct, Eagan, MN 55123
113. អ្នកស្រី ចន្ទនារី នីវ (Long Beach, CA +15624647337) (4 shares) (paid $500.00)
114. អ្នកស្រី ចន្ទនារី នីវ (Long Beach, CA +15624647337)
115. អ្នកស្រី ចន្ទនារី នីវ (Long Beach, CA +15624647337)
116. អ្នកស្រី ចន្ទនារី នីវ (Long Beach, CA +15624647337)
117. លោកខឹម សាវ៉ាត Chicago, IL 60625 +17735831340 (2 shares ; see below)
118. អ្នកស្រីវ៉ាន់ស៊ី ក្រួច Chicago, IL 60625 +17735831340

119. លោក សួនប៊ុនស៊ាននិងអ្នកស្រី ឈួនសុភាព Janesville Wisconsin +16083462794 (2 shares)
120. លោក សួនប៊ុនស៊ាននិងអ្នកស្រី ឈួនសុភាព
121. លោកសុវណ្ណ សាមុត និងអ្នកស្រីសាម៉ន សាមុត (Mr. Sovann Samuth & Mrs. Samorn Samuth), Tremonton, UT Phone: (832) 253-8729
122. Khmer4Life ខ្មែរមួយជីវិត +17814797863
123. សានសុវិទ្យ ៥៧១-៧៤៨-៧៦៤៨ (5 shares)(paid)
124. សានសុវិទ្យ ៥៧១-៧៤៨-៧៦៤៨
125. សានសុវិទ្យ ៥៧១-៧៤៨-៧៦៤៨
126. សានសុវិទ្យ ៥៧១-៧៤៨-៧៦៤៨
127. សានសុវិទ្យ ៥៧១-៧៤៨-៧៦៤៨
128. អ្នកស្រី ឈឹម សុធា ក្រុងស៊ីដនីយ ប្រទេសអូស្ត្រាលី +64-04-50-73-76-49
129. លោកស៊ិននេត សឺន Sinneth Sern, Marietta, GA +14047845182
130. លោកយស សារុន Charlotte, NC 28215, USA–(704) 222-2651
131. លោកថាច់ ចន្ធី (Charlotte, NC 28215, USA–(704) 930-6376)
132. អ្នកស្រី ស៊ុនយូសា (Sun Youssa) Southern California (661) 943-6668
133. លោកនិងលោកស្រី ឆេងចាន់ ហេង Mr et Mme CHHENG Chan Héng, Go-nesse ( FRANCE ) Tél : +33 6 52 56 81 42
134. អ្នកស្រីម៉ី តាន់ (Sin Tan) Mundelein, IL 60060) (paid $200.00)
135. លោកអ៊ំ សន្ធាប់ Oum Santhorp, Santa Rosa, CA 95403
136. លោកវ៉ាន់ សន Mr. Van San & Mrs. Van Vai Sokhon with Grandson Cyril Van Mueller (Kirchgasse 17, 8907 Wettswil, Switzerland) +41447000257
137. លោកពេជ្រ សឿងនិង អ្នកស្រី ឆ្លងរ៉ាវី ក្រុង ហ្ស៊ូរិច Zurich ប្រទេសស្វិស (សាកសួរលោកវ៉ាន់សន +41447000257)
138. លោកនិងលោកស្រី កង សេនា ពីប្រទេសស្វិស Mr. & Mrs. Kang Sena (Neugutweg 18, 8600 Dubendorf, Switzerland–+41 79 601 96 44)
139. លោកតាំង សារឿន ក្បែរក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង (33) 06-52-43-56-66
140. Mr. Hokhy Tan (ហុក ឃីតាន់) & Mrs. Yeth Yin (Yonkers, NY 10710, USA–(Home) 718-701-9759 (Cell) 347-512-4226) — +19149612027
141. (៣៧៨). Mrs. Lucy Saomak Sin (Brooklyn, NY 11201, USA)
142. Mrs. Sithon Chhuon (ឈួន ស៊ីថុន) (Buena Park, CA 90620, USA–(714) 249-5634) (2 shares)
143. Mrs. Sithon Chhuon (ឈួន ស៊ីថុន) (Buena Park, CA 90620, USA–(714) 249-5634)
144. Mr. Phalkun Chhuon (Mrs. Sithon Chhuon’s brother)
145. បង-ប្អូនស្រីអ្នកស្រីឈួនស៊ីថុនពី អូស្ត្រាលី (៣ហ៊ិន)
146. បង-ប្អូនស្រីអ្នកស្រីឈួនស៊ីថុនពី អូស្ត្រាលី
147. បង-ប្អូនស្រីអ្នកស្រីឈួនស៊ីថុនពី អូស្ត្រាលី
148. លោកសែន សានិត (Sen Sanith) 010-66-83-66 & 017-66-83-66 in Cambodia +821099718168 in S. Korea (5 shares)
149. លោកសែន សានិត (Sen Sanith)
150. លោកសែន សានិត (Sen Sanith)
151. លោកសែន សានិត (Sen Sanith)
152. លោកសែន សានិត (Sen Sanith)
153. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 *** (10 shares)
154. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
155. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
156. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
157. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
158. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
159. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
160. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
161. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
162. អ្នកស្រីជុំ សម្បត្តិ និងគ្នីគ្នា ពី មែលបួន អូស្ត្រាលី *** 387120168 ***
163. លោកព្រហ្ម ឆាត (Richard Prum) Lowell, MA +19787261011 (2 shares)
164. លោកព្រហ្ម ឆាត (Richard Prum) Lowell, MA +19787261011
165. លោកឃួនថោងស៊ី LB, CA +15626022329
166. លោកតាន់សេងនិងអ្នកស្រី ប៊ិនឡេន Mr. Tan Seng (d) & Mrs. Bin Len (Rancho Cordova, CA) (2 shares)
167. លោកតាន់សេងនិងអ្នកស្រី ប៊ិនឡេន Mr. Tan Seng (d) & Mrs. Bin Len (Rancho Cordova, CA) (her friend’s phone: +19164128083)
168. លោក ចុងឈឿប និងអ្នកស្រី ឡាំសេរី Mr. Chong Chhoeup & Mrs. Lam Serey (Fair Oaks, CA) +19164128083
169. លោកកែវ សុំសិទ្ធិ Mr. Somsith Keo (Eden, NC) +13366273818
170. លោកឡេង ថន និងអ្នកស្រី ឡេង គិមហ៊ាប Mr. Than Leng & Mrs. Kim Heap Leng (Longueuil, QC, Canada) (2 shares)
171. លោកឡេង ថន និងអ្នកស្រី ឡេង គិមហ៊ាប Mr. Than Leng & Mrs. Kim Heap Leng (Longueuil, QC, Canada) +13366273818
172. លោកចំរើន គង់ Chamroeun Kong, Rogers, AR 72756 479-7579-875
173. លោកសារាវង្ស Montreal, QC, Canada +14506234177
174. អ្នកស្រី ស្តេហ្វានី ភឿង Mrs. Stephanie Phoeung & Mr. Ket Sophân alias Phon (Vernouillet, France) (3 shares)
175. Mrs. Stephanie Phoeung & Mr. Ket Sophân alias Phon (Vernouillet, France)
176. Mrs. Stephanie Phoeung & Mr. Ket Sophân alias Phon (Vernouillet, France)
177. លោកសំរិទ្ធ វង់ Bakerfield, CA +156-2965-0724
178. Ms. Rama S. Lee with Sons Sullivan S. Iem & Andrew C. Iem (Aloha, OR 97007, USA)
179. ប៊ុន ចាន់មីនា ភេទប្រុស អាយុ 34 កើតថ្ងៃទី 23/03/1980 ទីកន្លែងកំណើតភ្នំពេញ (bun chanminea) ឈ្មោះលេងជាភាសាកូរ៉េ (ម៉ីនី) នៅប្រទេសកូរ៉េ phone (+82 10 4882 9167) (5 shares)
180. ប៊ុន ចាន់មីនា
181. ប៊ុន ចាន់មីនា
182. ប៊ុន ចាន់មីនា
183. ប៊ុន ចាន់មីនា
184. លោកយិម គិមឆុន Melbourne, Australia 61-420-632-256
185. អ្នកស្រី សាយលាភ ភរិយា លោកយិម គិមឆុន Melbourne, Australia 61-420-632-256
186. អ្នកស្រី សាយសាន ម្តាយ លោកយិម គិមឆុន Melbourne, Australia 61-420-632-256
187. លោកសនសំបូណ៌ Sorn Sambo & Se Phally (Charlotte, NC 28212) ask Thy Thach
188. អ្នកនាងតែមសុខន Mr. & Mrs. Tem Khan & Ms. Tem Sokhorn (Charlotte, NC, USA)Ask Thy Thach
189. លោកស្វាយ សុធា Phila, PA home: 215 551 0366 Mobile: +12675058579
190. ខេន អ៊ូច Khenn Ouch Keysborough, Melbourne , Victoria. 3173, Austral-ia. Mobile +61404371888.
191. អ្នកស្រី អូនសេម On Sem, Vista CA 92083 ($200 Paid)
192. ថាវរោ ឈិន Thawro Chhin, Sydney, Australia Office: +61-2-99-69-20-71 thawroc@gmail.com (5 shares)
193. ថាវរោ ឈិន Thawro Chhin, Sydney, Australia
194. ថាវរោ ឈិន Thawro Chhin, Sydney, Australia
195. ថាវរោ ឈិន Thawro Chhin, Sydney, Australia
196. ថាវរោ ឈិន Thawro Chhin, Sydney, Australia
197. លោកវ៉ាត់សាវណ្ណ Savann Vat, Lowell, MA 01851 ($200 Paid)
198. លោកថោងស៊ីវេត និងអ្នកស្រី ថោងលីហួរ Mr. Thorng, Siveth & Mrs. Thorng, Lyhour (Goussainville, France–(+33) 6 81 32 22 82
199. ពេជ្រ យ៉ាន (Yan Pich) San Jose, CA +1-408-960-9830
200. អ្នកស្រី ស៊ុកចាន់នារី លោកប្រមប៉ោងនិងបុត្ររ៉ូណាប្រម Mrs. Channeary Suk & Mr. Poung Pram with Son Rona Pram +1-864-706-5554
201. អ្នកស្រី គិមហ្កូវ Kim Gov, Philadelphia, PA +1-215-605-0470
202. អ្នកស្រី មាឃសារ៉ុន (Meak Saronn) ON, Canada K0G 1J0 T. 613-258-7308
203. រមណី ឡែម (Romney Laem) WA State 425-948-7790
204. អ្នកស្រីម៉ាតាំង ឆេងស៊ិន Mrs. Martin Chheng Sin (Villeneuve-Saint-Georges 94190, France)
205. អ្នកស្រី គិមយ៉ាសា Kim Yasa, Mrs. (Spring, TX 77386, USA—713-376-9509)
206. ថៃល័រ ឡុញ យ៉ាសា Tyler Lonh Yasa (Spring, TX 77386, USA—713-376-9509)
207. ថែនន័រ នុន យ៉ាសា Tanner Nun Yasa. (Spring, TX 77386, USA—713-376-9509)
208. រមណី ឡែម និងគ្រួសារ Romney Laem WA state 425-948-7790
209. អ្នកស្រី ជួន ឡាន Chuon Lan, Boston, MA +17818160845 (2 shares)
210. អ្នកស្រី ជួន ឡាន Chuon Lan, Boston, MA +17818160845
211. លន់ ណ Loeun Nor, Lynn, MA(2 shares)
212. លន់ ណ Loeun Nor, Lynn, MA
213. លោកទូចមណី Touch Many Kent, WA +1 206 678 3363
214. លោកម៉មសេង Seng Mam (Long Beach, CA 90806)
215. អ្នកស្រីពៅ ចណ្ណា រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន # +1 206 351 3522 (2 shares)
216. អ្នកស្រីពៅ ចណ្ណា រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន # +1 206 351 3522
217. Bora Ngeth, Canada, +1 450-650-627
218. Samreth Kim, MN, USA, 612-562-4082
219. Manpakorth Kim, MN, USA
220. Chou Kimhoeur, MN, USA, 619-608-8312
221. Kosal Lim, +1 253-230-3806
222. Krishina Kim, +1 360-600-4568
223. Veth Prak, RI, USA, 401-484-1595
224. Vong Meng, Australia, 0469-33-5025
225. Sokhom Tho, MS, USA, 601-810-7503
226. Seyla Kim, 360-600-4568
227. Uch Bunna, Cambodia, 012-64-1898
228. Uch Bunnak, Cambodia, 012-64-1898
229. Uch Bunly, Cambodia, 012-64-1898
230. Uch Bunly, Cambodia, 012-64-1898
231. Uch Bunmy, Cambodia, 012-64-1898
232. Mom Sman, PA, USA, 267-325-5550
233. Mony Mann, 707-545-0335
234. Eang Liv, Washington, DC, 240-476-9515
235. Kim Chann Dy, Washington, DC, 240-476-9515
236. Eang Hong, Washington, DC, 240-476-9515
237. Na Len Sneth, Washington, DC, 240-476-9515
238. Vann Then Heang, Washington, DC, 240-476-9515
239. Pov Di Mon, Washington, DC, 240-476-9515
240. Phil Dinh, Stockton, CA, 209-817-2513
241. So Soy, 215-427-3605
242. Seng Srun Sreng, Canada, 905-836-0721
243. Darin Sok, CA, USA, 714-791-9498
244. Khen Éclair Top, 360-600-9278
245. Siha Top, 360-600-9278
246. Tula Top, 360-600-9278
247. Yonn Duong, CA, USA, 562-479-9289
248. Touch Chanthan, Phila, PA, 215-455-1154
249. Chan Rasmey Pall, 215-455-1154
250. Kim Saukong, 215-455-1154
251. Danil Nicholas Satsady, 215-455-1154
252. Anna Srey Chan, 215-455-1154
253. Anna Srey Chan, 215-455-1154
254. Lyda Kan, 215-455-1154
255. Lyda Kan, 215-455-1154
256. Pall Mat, 215-455-1154
257. Pall Mat, 215-455-1154
258. Nget Sokunthea, 215-455-1154
259. Nget Sokunthea, 215-455-1154
260. Pal Chan Rasmey, 215-455-1154
261. Pal Chan Rasmey, 215-455-1154
262. Alexander Ros, CA, USA, 562-256-6083
263. Alexander Ros, CA, USA, 562-256-6083
264. Ranee Ly, CA, USA, 562-256-6083
265. Ranee Ly, CA, USA, 562-256-6083
266. Heak Sreng, Philadelphia, PA, USA, 267-303-9025
267. Srey Leak Sreng, Montreal, Canada
268. Som Senaro, 514-642-7063
269. Ven Vannado, Montreal, Canada, 514-648-7261
270. Bun Sary, 209-323-5311
271. Mam Simean, 209-323-5311
272. John Boliros, 209-956-6958
273. Dolly Meiasa, 209-956-6958
274. Srey Mom Pak, 215-479-1058
275. Woote Phrom, IL, USA, 312-731-9788
276. Nory Johnson, 707-280-2518
277. Nov Sarin, Melbourne, Australia, 267-391-6013
278. Pen Sovan, 0060-043107-3640
279. Hem Loeun, 530-301-9436
280. Gas Company, CA, USA, 510-334-5526
281. Eko Sun, 209-271-5992
282. Jay Sam, 562-607-3916
283. Siek Ngen, 209-513-8317
284. Sorinda, WA, USA, 425-324-7115
285. Lim Kim, WA, USA, 425-985-2979
286. Kheng Khemarak, 614-772-4376
287. Sok Im, Boston, MA, USA, 631-972-3117
288. Thae Kimho, CA, USA, 562-472-9630
289. Pek Sivanna, Canada, 450-646-1265
290. Sauri Math, MN, USA, 763-535-7407
291. Ith Sanin, France, 336-771-69640
292. Chea Narin, CA, USA, 562-682-8440
293. Nan Hy, Ciney, Belgium, +32488973366
294. Kevincha Sokleang, 510-334-5526
295. Lam Mann, MA, USA, 508-407-8249
296. Thach Ry, MA, USA, 207-423-4413
297. Phon Sok Heng, 562-753-3089
298. Khiev Somphet, 562-753-3089
299. Thang Cheang Heng, 562-753-3089
300. Anna Srey Chan & Toch Neang, 215-455-1154
301. Anna Srey Chan & Toch Neang, 215-455-1154
302. Anna Srey Chan & Toch Neang, 215-455-1154
303. Anna Srey Chan & Toch Neang, 215-455-1154
304. Anna Srey Chan & Toch Neang, 215-455-1154
305. Anna Srey Chan & Toch Neang, 215-455-1154
306. Hean Pengkry, 760-815-9545
307. Hean Phaly, 760-815-9545
308. Hem Lorn, 209-244-6614
309. Mrs. Sopha, WA, USA
310. Kim Ly, WA, USA, 206-718-6533
311. Chhunly San, AZ, USA, 623-266-9579
312. Yuon Keo, AZ, USA, 602-349-5375
313. Saroeun Trate, 978-937-9353
314. Dararith Sak, Buras, LA, 504-912-4964
315. Cheat Hangsa, Bloomington, MN, 952-881-8678
316. Shawn C. Mao & Family, VA, USA, 804-859-8272
317. Dary Hang, 412-692-1717
318. Nou Brown, 978-458-3284
319. Sean Mong, 860-788-7287
320. Tran Si, 519-824-7335
321. Hing Sokhon, 240-476-9515
322. Phan Sophan, 209-649-3432
323. Pov Sam, 209-324-2169
324. Rothanak Chan Sovanak Kiri, 510-219-3141
325. Rothanak Chan Sovanak Kiri, 510-219-3141
326. Rothanak Chan Sovanak Kiri, 510-219-3141
327. Rothanak Chan Sovanak Kiri, 510-219-3141
328. Rothanak Chan Sovanak Kiri, 510-219-3141
329. Tip Sophy, 916-719-2763
330. Tip Sophy, 916-719-2763
331. Leosimon Heng, 916-719-2763
332. Leosimon Heng, 916-719-2763
333. Chea Oun, Canada, 905-775-0577
334. Sonn Nary, South Korea, 011-8210-5963-8480
335. Mr. Hang Chakra Baramey, Linnwood, WA, 425-478-0897
336. Mr. Hang Chakra Baramey, Linnwood, WA, 425-478-0897
337. Mr. Hang Chakra Baramey, Linnwood, WA, 425-478-0897
338. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
339. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
340. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
341. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
342. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
343. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
344. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
345. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
346. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
347. Mr. Sok Kim Ly, Minneapolis, MN
348. Mr. Poke Seng, Irvington, AL
349. Mr. Poke Seng, Irvington, AL
350. Mr. Kim Sareth, Chicago, IL, 177-358-31340
351. Mr. Davin Santana, CA, 714-791-9498
352. Mr. Davin Santana, CA, 714-791-9498
353. Mr. Davin Santana, CA, 714-791-9498
354. Mr. Davin Santana, CA, 714-791-9498
355. Ms. Srey Sim Yon, Santana, CA, 714-953-5568
356. Mr. Chanboriya, Montreal, Canada, 514-937-2278
357. Kan Soth, Tacoma, WA, 253-472-7094
358. Mr. Prom Muth, Dickinson, TX, 832-540-2776
359. Mr. Samon Khlok, Sacramento, CA, 916-342-5151
360. Ms. Nuon Buth Channy, Anaheim, CA, 714-226-0792
361. Mr. Thavreak Man, Anaheim, CA, 714-226-0792
362. Mr. Khen Vithou Man, Anaheim, CA, 714-226-0792
363. Mr. Chenda & Family, Woodland, CA, 916-717-4527
364. Mr. Kim My & Mrs. Salon Pich, Long Beach, CA, 562-422-8161
365. Mr. Mai Hon & Mrs. Khoun Sochantha, Montreal, Canada
366. Mr. Mai Hon & Mrs. Khoun Sochantha, Montreal, Canada
367. Mr. Cheng An Seng, France
368. Mr. Thach Kong & Mrs. Liv Non, Camden, NJ, 856-225-1960
369. Mr. San Kimchav & Mrs. Touch Rom, Los Angeles, CA
370. Mr. Chao Bea, Sacramento, CA
371. Mr. Sovann Duong, Holland, 0031-713617207
372. Mr. Meas Phon, Paris, France, 331-701-00643
373. Ms. Dy Nath, Paris, France, 331-701-00643
374. Ms. Chao Paula, Paris, France, 331-701-00643
375. Ms. Ong Dary, Paris, France, 331-701-00643
376. Ms. Ong Champa, Paris, France, 331-701-00643
377. Mr. Touch Choeun & Oh Lavy, Paris, France
378. Mr. Hong Heng, Paris, France
379. Mrs. Hong Kim, Paris, France
380. Mrs. Hong Kim Hong, Paris, France
381. Mrs. Hong Kim Suon, Paris, France
382. Mrs. Hong Kim Hoy, Paris, France
383. Mr. Hong Theang Lay, Paris, France
384. Mr. Saw Puth & Mrs. Saw Kimloeu, Paris, France
385. Mrs. Thach Angkora, Paris, France
386. Mr. Thach Pinich, Paris, France
387. Mr. Thach Phildel, Paris, France
388. Mr. Prong Sva Chin, Paris, France
389. Mr. Hy Nguon & Wife, Paris, France
390. Mr. Chum Nuo Sophon, Paris, France
391. Mrs. Chum Nuo Veth Malis, Paris, France
392. Ms. Marina, Paris, France
393. Ms. Larose Maho, Paris, France
394. Mr. San Veal Sen & Mrs. Chou Dy San, Los Angeles, CA, 323-225-9794
395. Mr. Kimly Yang, 1416 Tasker St, Philadelphia, PA 19145 (267) 456 5813
396. Mrs. Narin Ok, 2423 South 72nd St, Philadelphia, PA 19142 (267) 975 2136
397. អ្នកស្រីសំ សម្បត្តិ ពីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស (paid $200.00)
398. អ្នកស្រី អ៊ុក វណ្ណី ពីក្រុងលូស៊ែន ប្រទេសស្វិស (paid $200.00)
399. Mr. Samroeung Chan, Stockton, CA 95210 (408) 334-0540 (209) 242-3842 (paid $200.00)
400. លោកម៉ី សូភី (Sophy Mey) Arleta CA មួយហ៊ុន
401. លោកនុត សាវាត (Savath Nuth ) Van Nuys, California 91405 មួយហ៊ុន
402. លោកនុត គឹមអាន (Kimann Nuth) Van Nuys, California 91405 មួយហ៊ុន
403. លោកនុត គឹមអោ (Kimor Nuth ) Van Nuys, California 91405 មួយហ៊ុន
404. លោកនុត ចាន់ធី (Chanthy Nuth) Van Nuys, California 91405 មួយហ៊ុន
405. លោកជ័យ សំអុល (Chey Samol ) Van Nuys, California 91405 មួយហ៊ុន
406. លោកសំបុក ពេជ្រ នៅ Houston, TX, Phone #+18322538729 មួយហ៊ុន
407. លោកអរុណ ពេជ្រ (កូនប្រុសលោកសំបុក ពេជ្រ) Houston, TX, Phone #+18322538729 មួយហ៊ុន
408. លោករមនា ពេជ្រ (កូនប្រុសលោកសំបុក ពេជ្រ) Houston, TX, Phone #+18322538729 មួយហ៊ុន
409. លោក Robert Pich (កូនប្រុសលោកសំបុក ពេជ្រ) Houston, TX, Phone #+18322538729 មួយហ៊ុន
410. Mrs. Kea Yun from San Diego, CA #+16195349965 មួយហ៊ុន
411. Ms. Svay Vannary from San Diego, CA #+16195349965 មួយហ៊ុន
412. Mr. Sambath Khum (sambathkhum2@gmail.com) មួយហ៊ុន
413 to 423. Mr. Jain of Richmond +15109310374 ១០​ហ៊ុនសម្រាប់​ WKRIC

Total # of PAID shares: 27.5 = $5,500.00