ប្លង់សាងសង់វត្តភ្នំ

 

Wat Phnom

សូមចុចដើម្បីមើលប្លង់សាងសង់វត្តភ្នំ


នាមអ្នកចូលរួមសាងវត្តភ្នំ


1-Mrs. Chhum Sovunny (Moscow, Russia) $200.00
2-Mr. Ratry So & Mrs. Navy So (Sydney, Australia) $100.00
3-Mr. Kenneth Sok & Mrs. Kim Son Ngia Sok (Charlotte, NC) $1,500.00
4-Mrs. Sokh Khim Touch & Mrs. Sarun Yous (Charlotte, NC) $500.00
5-Oknha Yith Chheng & Chumteav Prak Phan (Veaudreuil, QC, Canada) $1,000.00
6-Mr. Mike Kov & Mrs. Sreymom Ngear (Charlotte, NC) $600.00
7-Mr. Bunthang Chheth, Mrs. Huong Chuong & Mr. Bunhak Chheth (Reno, NV) $200.00
8-Mrs. Chhay Ly & Mr. Kong Aun (Las Vegas, NV) $400.00
9-Mr. Lim Bun Phat & Mrs. Kim Von Hour (Fairfield, NSW, Australia) $75.00
10-Mr. Lim Bun Hien & Mrs. Lim Thang Tien (Toronto, ON, Canada) $500.00
11-Mr. Kol Kim San (Noisy-le-Grand, France) $200.00
12-Mrs. Sothea Guov & Thy So Thea & David Pich (Lowell, MA) $100.00
13-Mr. Michael H. Chhim & Mrs. Saveth Sivchhim (Bothell, WA) $100.00
14-Mr. Cao Tan & Daughter Bou Tan Kanika (Gardena, CA) $100.00
15-Mr. Alexander S. Ros & Mrs. Ranee Ly (Long Beach, CA) $50.00
16-Mr. Dao Roeung (Alberta, Canada) $50.00
17-Mr. Korm Kun & Mrs. Theary Kun & Houch Hun Kun, Emmy Kun, Vorn Kun & Visley Kun $100.00
18-Mr. Pon & Mrs. Sophy Tieu (Charlotte, NC, USA) $100.00
19-Mr. Samroeung Chan & Mrs. Sovanlekha Ven (Stockton, CA) $100.00
20-Mr. David Seng Khuon (1432 Portia St, Los Angeles, CA 90026) $100.00
21-Mr. Tep Beng Sour & Mrs. Chey Samnangrath (Cambodia) $100.00
22-Mrs. Bonnreth Ouk (116A Reynold St, Taita Lower Hutt 5011, Wellington, New Zealand) $200.00
23-Mr. Thy Beng, Mrs. Kim Leang Chau & Mr. Pisid Beng (Richmond, VA, USA) $50.00
24-Mr. Henry Hokhy Tan (ហង់រី ហុកឃីតាន់) & Mrs. Yeth Yin (11 Huron Rd, Yonkers, NY 10710, USA) $100.00
25-Ms. Mary Hua Tan (Oslo, Norway) $100.00
26-Mr. Kim Ann Yin (Colonial Heights, VA) $100.00
27-Mrs. Touch Chanthan (Phila, PA) $150.00
28-Mr. Chim Sam Ann & Family (Kingersheim, France) $100.00
29-Mr. Charles C. Lee & Mrs. Chhunna Chheav Lee (Aloha, OR) $1,000.00
30-Ms. Rama S. Lee with Sons Sullivan S. Iem & Andrew C. Iem (Aloha, OR) $100.00