បុរីអង្គរ​១៧​សីហា​២០១៣

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/san_suwith/sets/72157635144730708/

សូមអញ្ជើញចុចមើលរូបថតច្រើនទៀតនៃ ដែនដីបុរីអង្គរកាលពី ថ្ងៃ សោរ៍ ១៧​សីហា​២០១៣

​ពេលលោក​ប្រធាន​ឱកសឿម លោក​យស​សារុន​និង​លោក​វណ្ណា​ឡាញ់​ធ្វើការវាស់វែងរង្វង់

មូល​នៃ​បាត​ភ្នំ

លោកយសសារុន​និង​លោកឱកសឿម​នៅបុរីអង្គរ

លោកយសសារុន​និង​លោកឱកសឿម​នៅបុរីអង្គរ

សម្រាប់សាង​វត្ត​ភ្នំ។