មហាភារតយុទ្ធ​ដោយ​ឈឹម​ក្រសេម ភាគ៣

 នាទី «ព្រលឹងខ្មែរ»  Comments Off on មហាភារតយុទ្ធ​ដោយ​ឈឹម​ក្រសេម ភាគ៣
Jun 072014
 

រឿង​មហាភារតយុទ្ធ ប្រែដោយ​ឧកញ៉ា​ទេពពិទូរ ឈឹម​ក្រសេម អ្នកពិនិត្យ​ឃុនបណ្ណានុរក្ស​ប៊ូ ប៉ូ អ្នកអាន​សានសុវិទ្យ–ភាគទី ៣៖ អាវាហមង្គលនៃនាងទ្រៅបទី។

រាជបុត្រាត្រឡប់មកពីពិធីស្វយម្ពរបាននាងទ្រៅបទី

រាជបុត្រាត្រឡប់មកពីពិធីស្វយម្ពរបាននាងទ្រៅបទី

អាវាហមង្គលព្រះនាង​ទ្រៅបទី

អាវាហមង្គលព្រះនាង​ទ្រៅបទី

មហាភារតយុទ្ធ​ដោយ​ឈឹម​ក្រសេម ភាគ២

 នាទី «ព្រលឹងខ្មែរ»  Comments Off on មហាភារតយុទ្ធ​ដោយ​ឈឹម​ក្រសេម ភាគ២
Jun 062014
 

រឿង​មហាភារតយុទ្ធ ប្រែដោយ​ឧកញ៉ា​ទេពពិទូរ ឈឹម​ក្រសេម អ្នកពិនិត្យ​ឃុនបណ្ណានុរក្ស​ប៊ូ ប៉ូ អ្នកអាន​សានសុវិទ្យ–ភាគទី ២៖ ពិធីស្វយម្ពរនៃព្រះនាងទ្រៅបទី។

អរជុន​ប្រឡងបាញ់ធ្នូ​ក្នុង​ស្វយម្ពររបស់ទ្រៅបទី

អរជុន​ប្រឡងបាញ់ធ្នូ​ក្នុង​ស្វយម្ពររបស់ទ្រៅបទី

ជ័យជំនះរបស់អរជុន​បាន​ទ្រៅបទីជារង្វាន់

ជ័យជំនះរបស់អរជុន​បាន​ទ្រៅបទីជារង្វាន់

មហាភារតយុទ្ធ​ដោយ​ឈឹម​ក្រសេម​ ភាគ១

 នាទី «ព្រលឹងខ្មែរ»  Comments Off on មហាភារតយុទ្ធ​ដោយ​ឈឹម​ក្រសេម​ ភាគ១
Jun 052014
 

រឿង​មហាភារតយុទ្ធ ប្រែដោយ​ឧកញ៉ា​ទេពពិទូរ ឈឹម​ក្រសេម អ្នកពិនិត្យ​ឃុនបណ្ណានុរក្ស​ប៊ូ ប៉ូ អ្នកអាន​សានសុវិទ្យ–ភាគទី ១៖ សេចក្តីឫស្យានៃពួកញាតិ។

ចម្លាក់មហាភារតយុទ្ធ​នៅ​ថែវ​ប្រាសាទ នគរវត្ត

ចម្លាក់មហាភារតយុទ្ធ​នៅ​ថែវ​ប្រាសាទ នគរវត្ត

មណ្ឌពកុមារទាំង​៥​និង​ព្រះ​ជននី​ភៀសកាយ​ចូល​អរញ្ញ​ប្រទេស

មណ្ឌពកុមារទាំង​៥​និង​ព្រះ​ជននី​ភៀសកាយ​ចូល​អរញ្ញ​ប្រទេស

មហាកាព្យ​«មហាភារ័ត»​៤

 នាទី «ព្រលឹងខ្មែរ»  Comments Off on មហាកាព្យ​«មហាភារ័ត»​៤
Jan 202013
 
Play

សេចក្តីសង្ខេបនិងអធិប្បាយអំពី អាក្យាន​រឿង​មហាភារ័ត​ដោយ​លោក​​សាន​សារិន​ពីក្រុងប៉ារីស​ប្រទេសបារាំង ភាគ ៤–ព្រះនាងគង្គា​និង​​ក្សត្រ​សាន្តនូ

 

មហាកាព្យ​​«មហាភារ័ត»​ ៣

 នាទី «ព្រលឹងខ្មែរ»  Comments Off on មហាកាព្យ​​«មហាភារ័ត»​ ៣
Jan 152013
 
Play

សេចក្តីសង្ខេបនិងអធិប្បាយអំពី អាក្យាន​រឿង​មហាភារ័ត​ដោយ​លោក​​សាន​សារិន​ពីក្រុងប៉ារីស​ប្រទេសបារាំង ភាគ ៣–ស្តេចយយាតិ៍,​ ទុស្យន្ត, ឫសីកាន្វា, សកុន្តលា,​ស្តេចភារ័ត

មហាកាព្យ «មហាភារ័ត»​ ២

 នាទី «ព្រលឹងខ្មែរ»  Comments Off on មហាកាព្យ «មហាភារ័ត»​ ២
Jan 022013
 
Play

សេចក្តីសង្ខេបនិងអធិប្បាយអំពី អាក្យាន​រឿង​មហាភារ័ត​ដោយ​លោក​​សាន​សារិន​ពីក្រុងប៉ារីស​ប្រទេសបារាំង ភាគ ២